Słuchaj wyjątkowych audycji Radia Merkury.
Rozwiązuj quizy historyczne, odkrywaj kolejne poziomy, zdobywaj książki.

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywają się konkursy w ramach akcji „Merkury Historia” zwane dalej „konkursem”. Przedmiotem konkursów jest odsłuchanie wszystkich audycji udostępnionych na stronie Merkury Historia i poprawne rozwiązanie quizów sprawdzających wiedzę na ich temat.

§2

Konkursy organizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstronie strony internetowej Radio Merkury pod adresem: www.historia.radiomerkury.pl

Konkursy mają charakter otwarty.

§3

Organizatorem konkursu jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - Radio Merkury Spółka Akcyjna, 60-765 Poznań, ul. Berwińskiego 5, tel. +48 61 66 44 900, fax. +48 61 866 03 10 REGON 630158101, zwana w dalszej części „Organizatorem”.

§4

Konkurs obywa się w terminie 28.06.2016–30.09.2016 do godz. 23:59.

§ 5

Wyniki konkursu zostaną podane w ciągu czternastu dni od zakończenia konkursu do godziny 17:00.

II. Uczestnicy konkursu

§1

Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 lat, które poprawnie wykonają zadanie konkursowe.

§2

Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursów.

§3

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. Zasady i przebieg konkursu

§ 1

Każdy konkurs składa się z dwóch etapów:

• etap 1.: wykonanie zadania konkursowego (rozwiązanie quizów na wszystkich udostępnionych na stronie poziomach konkursowych) w określonym czasie.

• etap 2.: poinformowanie zwycięzców o wygranej w ciągu czternastu dni od momentu zakończenia konkursu

§ 2

Zadanie konkursowe:

Odsłuchanie wszystkich audycji udostępnionych na stronie Merkury Historia i poprawne rozwiązanie quizów sprawdzających wiedzę na ich temat.

§3

Organizator nie popiera wszelkich form nieuczciwej rywalizacji. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z konkursu.

§4

Uczestnik zostanie powiadomiony o wygranej w konkursie droga mailową.

IV. Nagrody

§ 1

Dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe. Fundatorem nagród w konkursie jest Radio Merkury.

§ 2

Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców w terminie 20 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

V. Postanowienia końcowe

§ 1

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie Merkury Historia. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

§ 2

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

§ 3

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, oraz publikacji wyników konkursu.

§ 4

W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne, powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie konkursu.

§ 5

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6

Zgłoszenie do konkursów jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.